Reisetauben

03300-02-274 

 

10 Preise mit 13.,28.,32.,35.,65.,86.,89. Konkurs usw.  Prange x Weitkamp

03300-02-321  

10 Preise mit 1.,2.,2.,3.,25.,56. Konkurs usw.  Prange x Röper

03300-02-324   
11 Preise mit 2.,3.,6.,25.,49.58.59.60. Konkurs usw.  Röper x Janssen

03300-02-339   
11 Preise mit 14.,14.,53.,88.,95.,99. Konkurs usw.  Röper x Prange

03300-03-35 W   
9 Preise mit 1.,21.37.,66.,97. Konkurs usw  Röper x Prange

300-02-290 W  
9 Preise mit 10.,39.,48.,56.,85. Konkurs usw.  Röper x Prange

03300-02-319 W   
10 Preise mit 13.,28.,32.,35.,65.,86.,89. Konkurs usw. Prange x Weitkamp